معرفی مسئول ستاد

نام:ابراهیم

نام خانوادگی:جعفرقلی

سمت: رئیس اداره شاهد و ایثاگر


محل کار: طبقه چهارم  - مجتمع اداری